پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش در ابعاد بزرگ و صنعتی عوامل مهم و موثر منابع كيفي آب ويژگيهاي آب در پرورش آبزيان از اهميت خاصي برخوردار است . منـابع آب مـزارع پرورش ماهي لازم است از جوانب مختلف تركيبات آبـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد . زيـرا حتي يك مطالعة مختصر در كيفيت آب مي تواند عواملي را آشكار سازد …

پرورش ماهی قزل آلا ادامه »