پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش در ابعاد بزرگ و صنعتی

قزل آلا

عوامل مهم و موثر

 • منابع كيفي آب

ويژگيهاي آب در پرورش آبزيان از اهميت خاصي برخوردار است . منـابع آب مـزارع پرورش ماهي لازم است از جوانب مختلف تركيبات آبـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد . زيـرا حتي يك مطالعة مختصر در كيفيت آب مي تواند عواملي را آشكار سازد كـه ممكـن اسـت تأثيرات مهم دگرگون كننده اي بـر روي تعـداد و نـوع ماهيـان پرورشـي داشـته باشـند . آبحلال بسيار خوبي براي بـسياري از تركيبـا ت شـيميايي اسـت، در غيـر ايـن صـورت محـيط مناسبي براي حيات آبزيان نخواهد بود . گازها از مواد شيميايي قابل حل در آب هـستند كـه در ميان آن ها اكسيژن و دي اكسيدكربن و آمونياك مهمترين عوامل تعيين كننده در حيـات آبي محسوب ميگردند كه حلاليت هر يك از آن هـا در آب متفـاوت ا سـت، و بـه عوامـل متعددي بستگي دارد و مقدار حلاليت آن تابع درجة حـرارت آب مـي باشـد عوامل مهم فيزيك وشيميايي آب و ميزان استاندارد آن براي گونه هاي مختلف در ادامه ارائـه شده است.

 • دما

ماهيان كه جزء موجودات خونسرد آب ها مي باشند، تحت تأثير شرايط دماي آب ها قرار ميگيرند و وجود تعداد گلبولهاي قرمز آنها تابع درجه حرارت آبـي اسـت كـه مـاهي در آن زيست مي كند، به عنوان مثال در آب هاي گرم نيازمند است موجود با مقدار كم اكسيژن قادر به ادامه حيات باشد، تا بتواند در آن خوب زيـست نمايـد و رشـد مناسـب و توليـد مثـل  داشته باشد . اصليترين فاكتورهاي آب كه در آبزي پروري مورد نظر قرار مي گيـرد، دمـاي  آب مي باشـد . دمـا در واقـع تعيـين كننـده ميـزان قابليـت ظرفيـت اشـباعي آب از اكـسيژن و  حلاليت ساير مواد مي باشد و مقدار آن تحت تأثير دما و مقدار زلالي و ارتفاع از سطح دريـا  است و براي هر منبع آبي بر اساس مواردي كه ذكر آن ها رفت، متفاوت بوده و از همـين رو  بهعنوان شاخص شناسائي منبع كـه امكـان زيـست كـدام گونـه هـاي مـاهي و آبـزي در آب  ميتواند باشد، قرار ميگيرد. از اين رو دم ا مهمترين عامل تعيين كننده آب در پرورش ماهيان سردابي است و اگر دما  در پرورش ماهيان سردابي از حد مشخصي بيشتر باشد، نمي تـوان مـزارع پـرورش مـاهي در  آن محل احداث كرد.

 • اكسيژن O2

اكسيژن محلول فاكتور ديگر آب بوده كه نقـش مهمـي در حيـات درون آب بـه عهـده دارد. زيرا تنفس و متابوليسم ماهي با حضور اكسيژن كـافي محلـول در آب مقـدور خواهـد بود. مقدار اكسيژن محلول در آب بستگي به دو فاكتور اساسي هر منبع آبي دارد اول آنكـه منبع آب در چه ارتفاعي از سطح درياي آزاد واقع شده باشد و هر چه از سـطح دريـا بـالاتر باشد، مقدار اكسيژن محلول در آب كاهش مـي يابـد و فـاكتور ديگـر دمـاي آب اسـت . بـا افزايش دما قابليت حل شدن اكسيژن در آب كاهش مييابد.

 • دي اكسيد كربن CO2

دي اكسيد كربن ني ز يكي از فاكتور هاي موجـود در آب مـي باشـد كـه مقـدار آن بـراي پرورش ماهيان سردابي بين 2 تا 12 ميلي گرم در ليتر بوده كه مقدار بيشتر از آن براي ماهيان شرايط زيستي غير اسـتاندارد را بـه وجـود مـي آورد و در بعـضي از مـوارد كـه تجربـه شـده اندازهگيري صورت گرفته مقدار 30-15 ميلي گرم در ليتر هم بـه ثبـت رسـيده، ايـن مقـدار ممكن است اثرات مرگ و مير ماهيان را در پي نداشته باشد، لـيكن محـيط زيـست را بـراي ماهيان استرس زا نموده و سبب جلوگيري از رسـيدن بـه نـرخ رشـد مطلـوب در طـول دورة پرورش خواهد شد و در نتيجه باعث طولاني شدن زمـان رشـد و ديرتـر رسـ يدن ماهيـان بـه وزن بازاري مي گردد.

 • میزان اسیدی بودن آب(PH)

حدود درجه اسيدي و بازي ( قليايي) آب كه دامنه تغييرات آن از صـفر تـا 14 اسـت، را اسيديته يا pH مي گويند . pH محيطي است كه ماهي و يا هر آبزي ديگري بـراي زنـدگي، رشد و نمو و تكثير در آب به آن نيـاز دارد . pH از هفـت بـه بـالا را قليـايي و زيـر هفـت را اسيدي مي نامند و هفت را خنثي كه مناسب آب شرب و غيره مي باشد. pH مناسب تكثير و پـرورش مـاهي قـزل آلا بـين 4/8-4/6 بـوده كـه بهتـرين آن pH خنثـي متمايـل بـه اسـيدي ميباشد.

 • آمونياك NH3 و نيتريت NO2

آمونياك غيريونيزه (NH3)وجود + آمونياك به دو صورت آمونيوم يونيزه شده ( NH4 ) دارد كه به صورت ساده به آن آمونياك مي گويند. سميت آمونياك كل كـه اغلـب بـه آن TAN گفته ميشود بستگي به مقدار آمونياك غيره يونيزه تشكيل دهنده آن دارد.

 • سختي كل

سختي كل آب از اهميت خاصي برخوردار است . كلسيم كه يكي از عوامل سختي آب است.

سيستمهاي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان

يكي از روش هاي تقسيم بندي آبزي پروري، تقسيمبنـدي آنهـا براسـاس نـوع سـازه هـاي نگهداري و توليد ماهي است كه با توجه به انعطاف پـذيري ط راحـي مختلـف ايـن سـازه هـا، سيستمهاي متنوعي براي توليد مـاهي قـزل الاي رنگـين كمـان وجـود دارد . ايـن سيـستم هـا متناسب با ميزان كاهش مهندسي، تراكم توليد (از فوق متراكم تا كشت گسترده ) و هزينه ها و نهاده هاي اوليه (ماننـد غـذا و آب ورودي ) بـه ترتيـب عبارتنـد از سيـستم هـاي مد اربـسته ، مزارع انفرادي و مجتمعهاي پرورشي (استخرهاي بتوني دراز)، محيطهاي محـصور (قفـس، پن و كانال هاي آبرساني كشاورزي )، استخر هاي ذخيره آب كشاورزي، استخر هاي خـاكي و پرورش در زمينهاي شاليزار مخصوص كشت برنج. ميزان توليد در واحـد سـطح در ايـن سيـستمهـا از 150 – 100 كيلـوگرم در مترمربـع در سـال (در مداربـسته) تـا 2 كيلـوگرم در مترمربع در سال (در شاليزار) متغير است.

مزارع منفرد

غذای قزل آلا

اين مزارع با سرمايه گذاري بخش خصوصي با ظرفيت هـاي متنـوع و متناسـب بـا مقـدار آب و زمين در دسترس متقاضيان احداث شده اسـت . شـكل متـداول ايـن مـزارع بـصورت استخرهاي مستطيلي دراز و از جنس بتوني مي باشد وليكن ب هصورت محدود از اسـتخر هـاي مدور از جنس بتوني يا فايبرگلاس نيز استفاده ميشود. برای خرید انواع غذای ماهی قزل آلا به فروشگاه رجوع کنید.

مزارع مجتمع

اين سيستم متشكل از مزارع منفردي است كه از منبع آبـي و شـبكه انتقـال آب اصـلي و امكانات زيربنايي مشترك استفاده مي كننـ د. ايـن سيـستم در حاشـيه منـابع آبـي (چـشمه يـا رودخانه) كه بيش از 500 ليتر در ثانيـه دبـي آب دارنـد، احـداث مـي شـو د. ايـن مجتمـع هـا معمولاً از مز ارع 5 ، 10 و20 تني تشكيل شـده انـد . تأسيـسات زيربنـايي و شـبكه انتقـال آب اصلي اين مجتمعها توسط شيلات احداث شده است.

سيستمهاي مداربسته

سيستمهاي مدار بسته يك سيستم كاملاً مكـانيزه توليـد مـاهي مـي باشـند كـه در دنيـاي امروز براي توليد گونه هاي مختلف ماهي استفاده مي شوند(شـكل 3-5 .(سيـستم هـاي مـدا ر بسته موجود در كشور بر اساس ظرفيت هـاي توليـدي 100 و 50 تنـي طراحـي شـده انـد كـه متأسفانه به دليل مـشكلات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري تـاكنون بـه ظرفيـت اسـمي توليـد نرسيده اند.

استخرهاي ذخيره آب كشاورزي

اين استخر ها به منظور ذخيره كردن آب براي فعاليتهاي كـشاورزي در كنـار چـاه هـاي آب احد اث مي شوند كه با تمهيداتي در مهندسي اين استخر هـا، بـراي پـرورش مـاهي قابـل استفاده هستند . در اين سيستم آب قبـل از اينكـه وارد زمـين هـاي كـشاورزي شـود، در ايـن استخرها براي پرورش ماهي استفاده مي شود و به همين دليل به اينها اسـتخر هـاي دومنظـوره نيز گفته مي شود. با توجه به فصلي بودن فعاليت هاي كـشاورزي ايـن سيـستم بـا محـدوديت زمـان دسترسـي بــه آب مواجـه بــوده و حـداكثر دوره پـرورش آن 5 الــي 6 مـاه در ســال ميباشد

محيط محصور

از سيـستمهـاي ديگـر پـرورش قـزل آلاي رنگـينكمـان محـيطهـاي محـصور هـستند. محيطهاي محصور در كشورمان شامل قفس، پن (سواحل محصور ) و كانال هـاي آبرسـاني محصور اسـت . در واقـع محـيط هـاي محـصور بخـشي از محـيط هـاي آبـي (نظيـر دريـا هـا، درياچه هاي طبيعي و مصنوعي، درياچه هاي پشت سد، مردابهـا، تـالاب هـا، رودخانـه هـا و كانالهاي آبرساني ) هستند كه با تور يا مواد مشبك ديگري محصور مـي شـوند و در آن هـا ماهي رهاسازي و پرورش داده ميشود.

قفس

قزل آلا

قفسها (Cages (از اجزاء اصلي زير تشكيل شده اند : چارچوب يا حلقه، كيسه تـوري، شناورها، سيستم مهار (شامل لنگرها و بندها). قفسها به اشكال و اندازه هاي مختلف و بسته به نيـاز پـرورش دهنـدگان سـاخته و مـورد استفاده قرار مي گيرند. قفس را مي توان ب هصورت آماده خريداري نمـود و يـا بـا اسـتفاده از مواد اوليه اي كه در بازار يافت مي شود مانند لوله پلي اتيلني، چوب و يا فولاد مونتـاژ نمـود .
معمولاً قفس ها ب هصورت چارچوب هايي ساخته مي شوند كه با تورهـايي بـا چـشمه مناسـب پوشيده مي شوند. چشمه هاي توري بايستي ب هصورتي باشد كه جريان آب ب هخوبي در قفـس برقرار باشد اما ماهيان قادر به خروج از قفس نباشند.

قفسهاي ثابت

اين قفس ها كه از كيسه توري تشكيل شدهاند توسط تيرك هايي در كف درياچه يا منبـع آبي درآب نگهداري مي شوند. هزينه ساخت اين قفس ها نـسبت بـه سـاير انـواع آن ارزانتـر ميباشد. اين قفس ها فقط در مناطق ساحلي با عمق كم و داراي بستر مناسب ميتوانند بكـار روند و اين امر باعث محدوديت در بكارگيري آنها ميشود.

قفسهاي شناور

در اين قفس ها نگهدارنده كيسه توري چارچوب هـايي اسـت بـه شـكل هـاي مختلـف و ابعاد مختلف با جنس هاي متفاوت كه به روي آب شناور بوده و كيسه توري بـه آن آويـزان ميباشد.

قفسهاي غوطه ور

اين قفس ها هميشه غوطه ور بوده و به وسيله يك وزنه سنگين (سنگي و بتـوني ) بـه بـستر آب متصل مي گردند و معمولاً نوع ساده اش از جعبه هاي شكافداري كـه آب از دورن آنهـا ميگذرد تشكيل شده و در گذشته اكثراً از جنس چوبي ساخته مي شدند ولي اكنون از مواد مصنوعي و فلزي نيز ساخته ميشوند.

كانال آبرساني

وظيفه اصلي كانال هاي آبرساني تأمين و انتقال آب مزارع كشاورزي است وليكن مي تـوان از آنها استفاده هاي ديگري نيز كرد. پرورش ماهي از ديگر كاربردهاي اين سـازه هـا اسـت كـه اختلاط كشاورزي با آبزي پروري را ممكن مي سـازد و نـه تنهـا تقـابلي بـا كـاركرد اصـلي آن ندارد بلكه غنيسازي آب توليد محصول در مزارع كشاورزي را نيز افزايش ميدهد.

استخر خاكي

در اين سيستم با رهاسـازي بچـه ماهيـان قـزل آلا در اسـتخرهاي خـاكي پـرورش كپـور ماهيان يا ميگو (در نيمه دوم سال )، از ظرفيت هاي خالي اين مزارع استفاده مجدد مـي شـود. همچنين در اراضي باير با آب لب شور با ساخت استخر هاي خاكي و پرورش ماهي قزل آلا، از اين آب ها استفاده بهينه مي شود.

شاليزار

پرورش ماهي در شاليزار همانند پرورش در كانال، روش ديگـر اسـتفاده از سيـستم هـاي آبياري براي آبزي پروري مي باشد. اين سيستم هم براي ماهي و هم براي بـرنج مفيـد اسـت . مدفوع ماه ي براي برنج به مثابه كود اسـت و همچنـين مـاهي حـشرات مـوذي درون آب را ميخورد و نيز باعث گردش اكسيژن در اطراف مزرعـه بـرنج مـي شـود . ايـن مـسئله باعـث افزايش محصول برنج تا حد 10 الي 15 درصد ميشود.

پارامترها يا عوامل موثر در پرورش

 1. تراكم رهاسازي
 2. ارتفاع آب درحوضچه ها
 3. سرعت جريان آب
 4. شيب كف استخرها
 5. ظرفيت نگهداري
 6. ابعاد استخر
 7. استفاده از گونه هاي اصلاح شده

مديريت تأمين خوراك و خوراك دهي

غذای ماهی قزل آلا

اجزاي تشكيل دهنده غذا

مهمترين مواد تشكيل دهنده ماهيان گوشتخوار مانند قزل آلاي رنگينكمان را پـنج مـاده اصلي پروتئين ها، ليپيدها، كربوهيدراتها، مواد معدني و ويتـامينهـا تـشكيل مـي دهنـد كـه
وجود هريك در فرمول غذايي با مقدار مشخص لازم و ضروري ميباشد. برای خرید غذای ماهی قزل آلا به فروشگاه رجوع کنید.

پروتئينها

عمده ترين ماده غذايي براي ماهيان گوشتخوار پـروتئين مـي باشـد وبيـشترين تحقيقـات درمورد پروتئين ها برروي رشد ماهي انجام گرفته است. پروتئين از اجزاي كـوچكتري بنـام اسيد آمينه تشكيل شده است. پروتئينها هر كدام از دو جهت مورد بررسي قرار ميگيرند.

چربيها يا ليپيدها

چربي ها تركيبات بسيار پيچيده اي هستند. در غذاهايي كه براي ماهي مورد استفاده قـرار ميگيرد از چربيهاي ساده كه بنيان گليسترول دارند، ماننـد تـري گليـسيريد هـا، چربـيهـا ، روغن ها استفاده مـي شـود چربـي هـا در دمـاي 25 درجـه سـانتي گـراد جامـد بـوده وداراي اسيدهاي چرب اشباع شده مي باشند ولي روغن ها در دماي 25 درجه سانتي گراد مـايع بـوده وداراي اسيدهاي چرب غيراشباع مي باشند.

قندها (كربوهيدرات ها)

از آنجــايي كــه متابوليــسم مــاهي بــا موجــودات خــشكيزي فــرق دارد. متابوليــسم كربوهيدراتها براي ماهيان بسيار سخت است. اين اخـتلاف متابوليـسم بـه ويـژه در ماهيـان گوشتخوار مانند قزل آلاي رنگين كمان بيشترمشهود است.

ويتامينها

ويتامين هائي كه به جيره غذايي اضافه مي شوند، مقداري از آنها دفع مي شوند، مقداري تغيير شكل مي دهند ومقداري نيز به مواد ديگرتبديل مي شوند. از آنجائي كه ممكن اسـت واكنش هاي مختلفي بين ويتامين ها وياويتامين با سايرمواد غذايي ومواد غيرغـذايي اتفـاق بيافتد، بنابراين پيشبيني اينكه چه مقدار ازويتامين در دسترس ماهي قرار مي گيـرد، مـشكل است.

 پرورش ماهی قزل آلا در حیاط و باغچه

شما کاملا می توانید ماهی قزل آلا خود را پرورش دهید. می توانید ماهی قزل آلا را درست در حیاط خلوت خود پرورش دهید. در واقع پرورش ماهی در حیاط خلوت شباهت زیادی به باغچه سبزی کاری دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک محیط سالم ایجاد کنید، ماهی قزل آلا خود را اضافه کنید و به آنها غذا دهید. زمانی که ماهی ها بالغ شدند، می توانید هر زمان که دوست دارید آنها را برداشت کنید.

 • همانطور که باغبانی سبزیجات نیاز به مراقبت و نگهداری دارد، شما باید به طور منظم مزرعه ماهی قزل آلا حیاط خلوت خود را بررسی و مراقبت کنید.

بله، شما می توانید ماهی قزل آلا را در آب شیرین با سیستم مهار بسته پرورش دهید. ماهی قزل آلا در طبیعت بیشتر در آب شور زندگی می کند و سالی یک بار برای تخم ریزی و تولید نسل بعدی ماهی به سمت آب شیرین شنا می کند. با این حال، ماهی قزل آلا را می توان در مخازن یا سیستم های آب شیرین برای جلوگیری از فرار و مشکلات شپش دریایی، که معمولا ماهی آزاد پرورش داده شده در تورهای باز را آلوده می کند، پرورش داد.

 • پیشرفت های زیادی در پرورش ماهی قزل آلا در آب شیرین حاصل شده است، از جمله توسعه خوراک هایی که میزان غذای وحشی مورد نیاز برای نگهداری ماهی آزاد را کاهش می دهد.
 • پرورش انتخابی همچنین به تولید ماهی قزل آلا کمک کرده است که در محیط های آب شیرین رشد می کند.
 • حوض را در یک منطقه کم حفر کنید که آب به طور طبیعی در آن جمع شود. به اطراف حیاط خود نگاهی بیندازید و مکانی را انتخاب کنید که پس از طوفان آب باران در آن جمع می شود تا متوجه شوید که نقاط پایین کجا هستند. اندازه و شکل حوض را ترسیم کنید تا به عنوان راهنما از آن استفاده کنید. از یک بیل استفاده کنید، یک پیمانکار استخدام کنید، یا ماشین آلات سنگین مانند بابکت یا بیل زدن را استخدام کنید تا حوض را حفر کنید و در صورت نیاز به ماهی قزل آلا منطقه خنک تری بدهید.
  • مهم نیست اندازه استخر شما، قاعده کلی این است که باید حداقل 8 فوت عمق در 5-10٪ از مساحت استخر داشته باشد تا مطمئن شوید ماهی شما فضای کافی و اکسیژن دارد.
  • اگر در زمینه کارهای خاکی خیلی تجربه ندارید، پیمانکاری را استخدام کنید که تمام ابزار و ماشین آلات لازم را در اختیار داشته باشد.
  • قبل از حفاری، با شرکت آب و برق محلی خود مشورت کنید تا مطمئن شوید هیچ سیم برق مدفون در حیاط شما وجود ندارد.
  • ماسه سنگ تراشی، پارچه ژئوتکستایل و یک آستر حوضچه را اضافه کنید. Masons Sand یک ماسه بتنی بسیار ریز است که لایه زیرین نرمی را برای آستر حوضچه شما تشکیل می دهد. یک لایه یکنواخت روی تمام سطح زیرین حوض بگذارید. سپس یک پارچه ژئوتکستایل را روی ماسه قرار دهید. در نهایت، یک لایه لاستیکی که به استخر شما کمک می‌کند روی پارچه ژئوتکستایل قرار دهید. آستر حوضچه، پارچه ژئوتکستایل و ماسه از هدر رفتن آب جلوگیری می کند و سطح صافی برای ماهی شما ایجاد می کند.

   • پارچه ژئوتکستایل نیز از پوشش لاستیکی محافظت می کند.
   • آستر حوضچه را تا حد امکان فشار داده و صاف کنید. آب به حفظ آن در جای خود کمک می کند.
   حوضچه را با آب جاری بر روی یک ورقه پلاستیکی پر کنید.

استخر خاکی

  •  پر کردن حوض با شلنگ در یک نقطه می تواند باعث فرسایش، ایجاد سوراخ در خاک و شن و ماسه در زیر آستر شود. در عوض، یک آستر پلاستیکی را در حوض قرار دهید و شیلنگ خود را روی آن قرار دهید تا آب روانتر به حوض جریان یابد. پس از پر شدن حوض می توانید ورق و شیلنگ را بردارید

   بله، مهم است که pH متعادل باشد. تست کیفیت آب نیز بسیار آسان است. یک کیت تست ساده در خانه بردارید، یک نمونه از آب بگیرید و از کد رنگ برای تفسیر نتایج استفاده کنید. pH ایده آل نزدیک به 7 است. اگر نیاز به افزایش یا کاهش PH آب خود دارید، می توانید انواع محصولات تجاری را به آب خود اضافه کنید تا متعادل شود.

   • اگر PH آب در حوضچه خیلی بالا یا خیلی کم باشد، ماهی سالمون شما ممکن است زنده بماند.
   • اگر می خواهید از محصولات طبیعی استفاده کنید، مرجان خرد شده می تواند PH را افزایش دهد و چوب باتلاق یا سنگ آهک می تواند آن را کاهش دهد.
   • شما حداقل به یک روش برای اکسیژن رسانی به آب نیاز دارید. ماهی های جریان مانند سالمون و قزل آلا به سطوح بالایی از اکسیژن محلول در آب نیاز دارند. یک فواره، آبشار مصنوعی، شکل جریان آب یا سایر ویژگی‌های آبی نصب کنید که آب را قبل از افتادن به حوض اکسیژن رسانی کند. همچنین می‌توانید با یک لوله یا سرریز، جریان ثابت آب را از یک منبع نزدیک به حوضچه خود وارد کنید تا اکسیژن رسانی به آب حوض را بهبود بخشد.
   • ماهی قزل آلا را با آبی که در آن آمده است وفق دهید. می توانید ماهی قزل آلا جوان و بالغ را از جوجه کشی محلی خریداری کنید یا به صورت آنلاین سفارش دهید. وقتی ماهی قزل آلا می‌خرید یا سفارش می‌دهید، آن‌ها در کیسه‌های پلاستیکی یا ظروف حاوی آب می‌رسند. ظروف را در حوض خود قرار دهید تا آب به همان دما برسد و ماهی را همراه با آب داخل ظرف به حوض خود اضافه کنید تا به ماهی کمک کند تا با آب اطراف سازگار شود.
    • ظرف را حدود 15 تا 30 دقیقه در آب بگذارید تا دما تنظیم شود.
    • در حالی که می توانید تخم های ماهی قزل آلا را در حوضچه خود بگذارید و امیدوار باشید که از تخم خارج شوند، شروع با ماهی آزاد جوان یا بالغ بسیار آسان تر است.
    • به آنها به طور منظم غذای ماهی قزل آلا بدهید و از تغذیه بیش از حد خودداری کنید. برای خرید غذای ماهی کپور کلیک کنید.
    •  غذای ماهی قزل آلا با کیفیت به ماهیان شما در حین رشد در حوضچه شما، تغذیه با کیفیتی را ارائه می دهد. بر اساس تعداد ماهی قزل آلا که در حوضچه خود دارید، بسته بندی را بررسی کنید تا میزان تغذیه ماهی خود را تعیین کنید. مراقب باشید که ماهی قزل آلا خود را بیش از حد تغذیه نکنید زیرا می تواند منجر به مشکلات باکتریایی و قارچی شود.
    • 2 سال طول می کشد تا ماهی قزل آلا به اندازه کامل برسد. مدت زمانی که طول می کشد تا بتوانید ماهی قزل آلا را در حوضچه خود برداشت و بخورید بستگی به این دارد که ماهی ها در زمان اضافه کردن آنها چه سنی داشته اند. اگر از تخم ها پرورش داده شده اند، باید صبر کنید تا به سن بلوغ یعنی حدود 2 سالگی برسند. با این حال، اگر ماهی بالغ را به استخر خود اضافه کنید، همیشه می توانید آنها را برداشت کنید!
     • پس از گذشت حدود 2 سال، ماهی قزل آلا پرورش یافته در حوضچه حدود 51 سانتی متر طول دارد.
     • اجازه دهید ماهی قزل آلا تولید مثل کند و از برداشت بیش از حد خودداری کنید. مگر اینکه تمام ماهی قزل آلا را در حوضچه خود برداشت کنید، آنها در نهایت تولید مثل می کنند، تخم می گذارند و ماهی آزاد بیشتری تولید می کنند! از ماهی قزل آلا خود مراقبت کنید، به طور منظم به آن غذا دهید و فقط در صورتی ماهی برداشت کنید که می خواهید آن را بخورید و حوضچه شما می تواند منبع تازه ای از ماهی قزل آلا را به روشی پایدار برای شما فراهم کند!

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.